ตัวละครลิง

*หนุมาน

*ชมพูพาน

*พาลี

*สุครีพ

ย้อนกลับ:)