ตัวละครมนุษย์

*พระราม

*พระลักษมณ์

*นางมณโฑ

*นางสีดา

ย้อนกลับ:)